เรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย


เรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย (เรียน High School ประเทศออสเตรเลีย)

เรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย การศึกษาของโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียมีหลายระดับ เช่น เตรียมอนุบาล อนุบาล  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และวิทยาลัย

ใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงวิทยาลัย  โรงเรียนจะเป็นแบบภาคบังคับจนถึงอายุอย่างน้อย 16 ปี ประเภทต่างๆของโรงเรียน คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน(โรงเรียนทางศาสนาต่างๆ เช่น คาทอลิกหรืออิสลาม) และโรงเรียนด้านปรัชญาการศึกษาเช่น Montessori และ Steiner

ทำความรู้จักกับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องจดทะเบียนกับทางรัฐบาลหรือภาคการศึกษาประจำท้องที่และจะต้องทำตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการลงทะเบียนวิชาชีพครู โรงเรียนในออสเตรเลียไม่ใช่แค่ให้ความรู้แก่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังเตรียมพร้อมสู่การดำรงชีวิต พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร มีวินัยในตนเอง มีความเคารพ ต่อเพื่อนตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โรงเรียนได้จัดหาหลักสูตรในการเรียนที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอื่นๆ(นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ) เทคโนโลยี สุขศึกษาและฟิสิกส์ ทางโรงเรียนยังคงเชื่ออีกว่าวิธีการเรียนแบบอื่นๆนอกห้องเรียนก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน เช่น การทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออกและการฝึกฝนด้วยตนเอง

ในประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนด้วยสภาพแวดล้อมในการเรียนที่หลากหลายซึ่งมีความสมบูรณ์แบบเฉพาะตัวเท่าที่การศึกษาจะเป็นได้ และจะได้พัฒนาทักษะและคุณลักษณะต่างๆที่จำเป็นสำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

มาตรฐานการเรียนในระดับดีเยี่ยมของประเทศออสเตรเลีย

โรงเรียนของออสเตรเลียเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดระดับโลก มาดูด้วยตัวเองว่าอะไรทำให้การศึกษาในประเทศออสเตรเลียมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • ขนาดของชั้นเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนมากสุดเพียง 30 คน)
  • ครูสอนที่มีคุณภาพและผ่านการอบรมจากทางมหาวิทยาลัยและครูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตัวเองสอน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานระดับสูง เช่น เทคโนโลยี ด้วยโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกโรงเรียน
  • หลักสูตรด้านพรสวรรค์และความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ
  • หลักสูตรการบรรลุความสำเร็จขั้นสูง ซึ่งมองหานักเรียนระดับหัวกะทิในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีเครดิตล่วงหน้า
  • หลักสูตรการเรียนด้วยตัวเองสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
  • โรงเรียนจะต้องได้รับมาตรฐานตามกรอบการประกันคุณภาพ
  • ผลิตผู้นำทางด้านความคิด

หลักสูตรของโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับอนาคต โรงเรียนได้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นและสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ ด้วยการสอนเกี่ยวกับด้านทักษะ ความรู้และความสามารถด้านต่างๆแก่นักเรียนทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในอนาคต

รูปแบบการสอนและวิธีการประเมินผล 

รูปแบบในการสอนหลากหลายรูปแบบจะถูกนำมาใช้ เช่น การเรียนกับครูโดยตรง การค้นคว้าด้วยตัวเองของนักเรียน การทำงานเป็นกลุ่มและการนำเสนองาน การสื่อความหมายโดยใช้ภาพ การเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์และการมีส่วนร่วมด้วยกันภายในห้องเรียน วิธีการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนจะถูกนำมาใช้ด้วยเช่นกัน เช่น โครงงานวิจัยของนักเรียน การนำเสนองานด้วยการพูดและสื่อต่างๆ การใช้เทคโนโลยีด้านการนำเสนอโปรแกรม PowerPoint, Podcast หรือ vodcast และการสอบและงานที่ได้รับมอบหมายภายในห้องเรียน มาตรฐานในการสอบระดับประเทศจะยังคงรักษาไว้