เรียนต่อออสเตรเลีย


เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อ ประเทศออสเตรเลีย Study in Australia

ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักเรียนนักศึกษานิยมไปเรียนต่อกันมาก ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาตลอดจนการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงาน หรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่สูงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย ค่าครองชีพไม่สูงจนเกินไป รวมถึงเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ ยังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสีสันและไม่เคยหยุดนิ่ง ชาวออสเตรเลียมีนิสัยกระตือรือร้น เป็นมิตรต่อชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน เป็นเหตุผลให้นักเรียนหลายคนสนใจเรียนต่อออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย

โครงสร้างระบบการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับใหญ่คือ

 1. ระดับประถมศึกษา หรือ Primary school เริ่มที่อายุ 7 หรือ 8 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาล เตรียมเข้าโรงเรียนไปถึงระดับ Year 6 หรือ year 7
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Secondary school เริ่มจาก year 7 หรือ year 8 จนถึง year 10 รวม 4 ปี
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior secondary school หรือ High school มีแค่ 2 ปี คือYear 11 and year 12
 4. ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยและอาชีวะ Tertiary education & vocational education and training (VET)

หลักสูตรที่นักเรียนไทยนิยมไป เรียนต่อออสเตรเลีย

 1. หลักสุตรภาษาอังกฤษ
 2. หลักสูตร วิชาชีพ
 3. หลักสูตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

หลักสูตรภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็น 5 ประเภท

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  เป็นหลักสุตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดและการฟัง
 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) หลักสุตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes) เน้นการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสาขาอาชีพต่าง ๆ เฉพาะด้าน เช่น การบิน, การโรงแรม เป็นต้น
 4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (Secondary School Preparation)
 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบต่าง ๆ (Examination Preparation) เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อน ทีจะเข้าศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ  ในประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตร วิชาชีพ ที่ออสเตรเลียมีหลักสุตรวิชาชีพให้เลือกเรียนในเกือบทุกสาขาอาชีพ เช่น ทำอาหาร ดนตรี ศิลปแขนงต่าง ๆ ซึ่งการเรียนในระบบนี้ มักจะมีเส้นทางการศึกษาหลักคือ Certificate -> Diploma -> Advanced Diploma โดยแต่ละสาขาอาชีพ ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อย ต่างกันออกไป

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ออสเตรเลีย เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีนักเรียนไทย ไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษากันมาก มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีทั้งสิ้น 43 แห่ง ป.ตรี ของออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะเรียนกันประมาณ 3 ปี แต่ถ้าเป็นพวก Specialist ยกตัวอย่างเช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกรในบางสาขา จะต้องเรียนมากขึ้น เช่น แพทย์เรียน 6 ปี วิศวเหมืองแร่ เรียน 4 ปี ส่วนในระดับ ป.โท จะใช้เวลาเรียน 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา